Med-Profil

polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony www.medprofil.pl, czyli

podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest MED-

PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. ul. Olchowa 16C, 44-144 Żernica NIP:

9691431491 REGON: 240113630. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo

przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@medprofil.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres

przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4. Aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane w sposób

transparentny i zgodny z prawem, Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w

osobie Pana Dawida Szarka. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych proszę pisać na

adres rodo@medkomp.pl

Formularz kontaktowy

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia

odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na

stronie www.medprofil.pl, w zakładce kontakt (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –

„prawnie uzasadniony interes”.

6. Przekazanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne do

skontaktowania się z użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości kontaktu

z użytkownikiem.

7. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji

celu wskazanego w punkcie 4. powyżej, czyli do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane

przez użytkownika zapytanie.

8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych Administrator może przekazać dane

osobowe użytkownika – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych – innym

podmiotom, w tym:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług

technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;

b) innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia,

Norwegia i Liechtenstein).

10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi

przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych

b) prawo do sprostowania danych osobowych

c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna,

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

11. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z wyznaczonym

Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@medkomp.pl

Dane gromadzone automatycznie

12. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie

zapisywane w dziennikach zdarzeń.

13. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są

to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszej strony, informacje

o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

14. Dane wskazane w ust. 13 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

15. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora

do administrowania Serwisem.

16. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy

wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia

w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Strony oraz

wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania ze Strony przez

użytkowników.

17. Dane wskazane w ust. 13 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów

związanych z funkcjonowaniem Strony i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa,

zarządzania Stroną oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f

RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

18. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje

się w „Polityce Cookies”.