Med-Profil

TELEPORADY

TELEPORADY

1. MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje
teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
oraz rehabilitacji leczniczej.


2. W okresie epidemii wirusem SARS-Cov-2 świadczenia medyczne udzielane są w formie bezpośredniego
kontaktu z pacjentem lub w formie teleporady.


3. W MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
teleporady udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną.


4. W MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie są
udzielane videoporady.


5. Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z udzielającym świadczenia, jednakże ostateczna decyzja
dotycząca formy kontaktu z pacjentem należy do udzielającego świadczenia.


6. Rejestracja ustala z pacjentem termin teleporady.


7. Pacjent jest informowany o dniu i przedziale godzin, w trakcie których może się spodziewać kontaktu
telefonicznego ze strony świadczeniodawcy (lekarza, pielęgniarki, położnej).


8. Świadczeniodawca podejmuje maksymalnie 3-krotną próbę kontaktu z pacjentem w odstępach nie
krótszych niż 5 minut. W przypadku braku kontaktu z pacjentem porada telefoniczna jest anulowana.


9. W trakcie teleporady może zostać ustalona wizyta osobista pacjenta w ośrodku zdrowia – w porozumieniu
z pacjentem (opiekunek ustawodawczym) ustalana jest data i godzina wizyty.


10. W trakcie teleporady pacjent jest informowany o wystawieniu recept i skierowań oraz o formie ich realizacji.


11. Realizacja e-recept: w zależności od możliwości MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i potrzeb pacjenta kod dostępu do e-recepty jest przekazywany
pacjentowi drogą telefoniczną po weryfikacji danych osobowych pacjenta (osoby upoważnionej).


12. W szczególnych przypadkach pacjent otrzymuje receptę w wersji papierowej.


13. Realizacja e-skierowań: w zależności od możliwości MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i potrzeb pacjenta kod dostępu do e-skierowania jest
przekazywany pacjentowi drogą telefoniczną po weryfikacji danych osobowych pacjenta (osoby
upoważnionej).


14. Realizacja e-zleceń: w zależności od możliwości MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i potrzeb pacjenta kod dostępu do e-zleceń jest przekazywany
pacjentowi drogą telefoniczną po weryfikacji danych osobowych pacjenta (osoby upoważnionej).


15. Badania diagnostyczne laboratoryjne: wersje papierowe skierowań dostępne dla pacjenta lub wersja
elektroniczna dostępna w Laboratorium Diagnostycznym MED-PROFIL Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


16. Badania diagnostyczne obrazowe (RTG): wersje papierowe skierowań dostępne dla pacjenta w rejestracji.


17. Internetowe Konto Pacjenta: każdy pacjent może założyć swoje indywidualne konto na IKP na stronie
internetowej pacjent.gov.pl zakładka INTERNETOWE KONTO PACJENTA.


18. Identyfikacja pacjenta, któremu udzielana jest teleporada: imię i nazwisko, data urodzenia lub pesel, adres
zamieszkania.